salgs- og leveringsbetingelser

forside   /   salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt mellem mono cph A/S, CVR nr. 3057 9976 og køber. For visse kontrakter kan gælde supplerende betingelser. 

tilbud / ordre

Tilbud er gældende 14 dage fra tilbudsdato.
Et tilbud / en ordrebekræftelse fra mono cph A/S vedrørende varer, som ikke findes på eget lager, er afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af pågældende varer. Såfremt varerne ikke kan fremskaffes, kan mono cph A/S tilbagekalde det afgivne tilbud / den afgivne ordrebekræftelse uden at dette berettiger køberen til at rejse krav. I tilfælde af uoverensstemmelser på fremsendte ordrebekræftelse bedes dette meddelt mono cph A/S inden 2 arbejdsdage. I modsat fald er det i ordrebekræftelsen anførte bindende. 
Køber har ikke afbestillings- eller returret, da alle varer fremstilles specielt til ordren. I særlige tilfælde kan der foretages returnering af standardvarer mod et returneringsgebyr på min. 25% af varens vejledende udsalgspris. 

priser / betalingsbetingelser

Med mindre andet aftales særskilt, er priser fastsat inkl. emballage og told, men ekskl. pakning, levering, montage, moms og eventuelle andre afgifter.  
mono cph A/S er berettiget til at ændre priserne som følge af væsentlige ændringer i valutakurser, told, skat, afgifter, forsikringssatser eller andre forhold, som ligger udenfor mono cph A/S´s kontrol. 
Ved ordrer under kr. 5.000,- tillægges et håndteringsgebyr på kr. 350,- 
Købesummen forfalder ved levering med mindre andet er aftalt. Ved ordrer over kr. 200.000,- forudfaktureres 1/3 ved ordreafgivelse, 1/3 før afsendelse og 1/3 ved levering. Ved overtrædelse af aftalte betalingsbetingelser beregnes 1,5 % rente pr. måned. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod mono cph A/S. Køber har ikke ret til at tilbageholde dele af købesummen på baggrund af reklamationer eller lign. 

leveringsbetingelser / leveringstider

Det solgte leveres, medmindre andet aftales, på den af køber angivne adresse i Danmark – fastsat som Jylland og brofaste øer efter nærmere aftale. 
Levering foretages snarest muligt under behørig hensyntagen til leveringstider hos underleverandører. Leveringstiden fremgår af ordrebekræftelsen. Delleverancer kan finde sted efter nærmere aftale – og for købers regning. Mono cph A/S påtager sig intet ansvar for tab i forbindelse med forsinkelse fra underleverandører, og en overskridelse af leveringstiden berettiger ikke køber til at annullere ordren. 
Ansvar og forsikringer for det leverede overgår til køber, så snart varen er leveret på det af køber angivne leveringssted. 
Forsinkes en leverance som følge af købers forhold udskyder dette ikke fakturering af købesummen. Alle udgifter i forbindelse med forsinkelser forårsaget pga. købers forhold dækkes af køber – herunder ekstra omkostninger til transport, opbevaring m.v. 

adgangsforhold

Det er købers ansvar, at alle lokaler, tilfartsveje, gangarealer, elevatorer er tilgængelige, og at lokalerne er ryddet for eksisterende inventar, således at leverancen kan foretages uden hindringer. 

ejendomsret

mono cph A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt. Ved købers manglende betaling er mono cph A/S berettiget til at tilbagetage det leverede. Køber skal erstatte omkostninger forbundet med tilbagetagelse. 
Køber er ikke berettiget til at foretage videresalg, pantsætning, udlån, udlejning eller lignende af det leverede før fuld betaling af købesummen til mono cph A/S har fundet sted. 
Alle udleverede tegninger, skitser og lign. forbliver mono cph A/S´s ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, videregives eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab. 

montage

Montage, opstilling, udpakning mv. er ikke inkluderet i tilbudsprisen, men udføres mod beregning efter særskilt aftale. 

garanti / reklamation

mono cph A/S yder den garanti som mono cph A/S´s underleverandører tilbyder på det pågældende produkt, og køber kan ikke påberåbe sig yderligere garanti. Garantier omfatter alene nye produkter. mono cph A/S dækker ikke skader forårsaget af forkert og uhensigtsmæssig brug og behandling. Der tages forbehold for farveforskelle i naturmaterialer, ved suppleringsordrer på tekstiler samt ved modelændringer. 
Køber er forpligtet til at undersøge det leverede ved modtagelsen. Såfremt leverancen lider af fejl / mangler, skal dette meddeles mono cph A/S inden 3 dage. Reklamerer køber ikke fejl / mangler rettidigt, bortfalder købers ret til at gøre krav på udbedring. 
Ved begrundet og rettidig reklamation er mono cph A/S efter eget valg berettiget til at foretage enten omlevering, udbedring eller afhjælpning, og køber er ikke berettiget til at annullere købet eller kræve erstatning som følge af fejl / mangel.  
mono cph A/S er berettiget til at foretage en eller flere omleveringer / udbedringer.  
Konstaterer mono cph A/S efter besigtigelse, at det leverede ikke har fejl / mangler, er mono cph A/S berettiget til at fakturere køber for det udførte arbejde, reservedele, erstatningsvarer og lign. 
Sker omlevering, udbedring eller afhjælpning ikke rettidigt, kan køber alene hæve aftalen eller kræve forholdsmæssigt afslag og kun for den del af leverancen, der lider af fejl / mangler. 
mono cph A/S er ikke ansvarlig for evt. følgeskade eller tingskade opstået som følge af en defekt ved det af mono cph A/S solgte produkt. 
mono cph A/S eventuelle erstatningsansvar begrænser sig til tilfælde, hvor mono cph A/S har udvist grov uagtsomhed eller forsæt og omfatter ikke indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, avancetab, tab af data eller lign. mono cph A/S´s eventuelle erstatningsansvar er begrænset til max. det samlede vederlag i henhold til aftalen. Samme ansvarsbegrænsning gælder for mono cph A/S´s serviceydelser. 

force majeure

mono cph A/S har ikke misligholdt sine forpligtelser, hvis årsagen til manglende opfyldelse er omstændigheder, som mono cph A/S ikke har fuld rådighed over. mono cph A/S er berettiget til at hæve aftalen med de begrænsninger der følger af nærværende betingelser, såfremt en af de nævnte omstændigheder har foreligget i mere end 30 på hinanden følgende arbejdsdage. 

tvister

Tvister i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved de almindelige domstole efter dansk ret.